• Къде се намирам
ЕTИКЕТИ - изработка и печат на етикети - ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД

107мм SAVEMA 107 Continuos

ID 6666

 
11149.00 лв

ПРОМОЦИЯ

ПРИНТЕР “SAVEMA 107мм CONTINUOS”

Печатащо поле:

ШИРИНА: 107мм

ВИСОЧИНА: БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

БЕЗПЛАТЕН БРАКЕТ ДО 500 мм

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ: ЯНЕВ ПРИНТ ЕООД
Овър принтери / термо трансферен печат върху опаковки

Лесна и бърза, ефективна работа, постигната с максимална производителност за новите стандарти, оборудване което изисква малко поддръжка, която да доведе до максимална удовлетвореност на клиентите и репутацията Ви.

Повече за промоцията може да прочетете на:
http://etiket.bg/bg/products/59.html

Повече информация за техниката може да прочетете на:
http://etiket.bg/bg/product-view/59/113.html

Повече за SAVEMA ОВЪР ПРИНТЕРИ може да прочетете на:
http://etiket.bg/bg/product-view/59/114.html

Принтерите SAVEMA използват най-модерните цифрови технологии за печат.
Печатащи глави – FESTO’ . Могат да маркират разнообразна информация директно върху кашоните на конвейера или различни фолиа по работната станция. Съчетават отлично качество на надписа с висока скорост, като заедно с това съобщенията могат да съдържат най-разнообразна информация: текст с различни шрифтове и големини, бар кодове, графики, специални знаци, Маркери, Лога и външни файлове( jpeg, bmp и.т.н. )

ОБЩИ УСЛОВИЯ
В цената на оборудването са включени разходите по: доставка; пускане в експлоатация; обучение на технически персонал за ежедневна работа и профилактика.

В цената на принтерите са включени цените на необходимите закрепвания към производствената линия или опаковъчната машина.
Всички цени в настоящата оферта са в лева, доставени до производствените помещения на Купувача. Платими са в български лева, по фиксинг на БНБ в деня на извършване на плащането.

ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕН ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ!!!

Начин на плащане
- 50% - авансово
- 50% - при доставка, след подписване на приемо-предавателен протокол.

Срок за доставка
От една до четири работни седмици след получаване на авансовото плащане.

Гаранции на оборудването
- 12 (дванадесет) месеца гаранция на оборудването от дата на подписване на протокол за пуск в производствените помещения на Купувача;
- 12 (дванадесет) месеца безплатен сервизен труд и командировъчни разходи при един профилактичен преглед на тримесечие.
През първите три месеца от доставката на оборудването (с оглед съдействие на експлоатационния персонал и повишаване на неговата квалификация), профилактичните прегледи са ежемесечни;
През останалите тримесечия – веднъж в тримесечието.
Всички профилактичните прегледи се удостоверяват с контролни листи, заверени от упълномощени представители на двете страни.
ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че оборудването е в съответствие с техническите му характеристики, отразени в проспекта, приложен с офертата. ПРОДАВАЧЪТ гарантира ефективността на работата на оборудването, съобразно конкретното задание на КУПУВАЧА за маркиране на неговата продукция, отразени в приложената и подписана от КУПУВАЧА анкетна карта. Всички други гаранции върху оборудването, касаещи годността му да изпълни определеното предназначение, които превишават горепосочените задължения, се отхвърлят от ПРОДАВАЧЪТ.
Поправка или подмяна на дефектирали части в гаранционният срок ще бъде изключително право на ПРОДАВАЧА и се извършва на територията на Република България. В противен случай гаранцията на оборудването е невалидна.
ПРОДАВАЧЪТ не поема отговорност за загуби или повреди на собственост на КУПУВАчА, нанесени поради неправилно съхранение или експлоатация на оборудването, неквалифицирана работа с оборудването, нестабилно мрежово напрежение, захранващо оборудването.
КУПУВАЧЪТ носи отговорност с доставеното по настоящия договор оборудване да работят само специално оторизирани технически лица, получили сертификат (Приложение 4) от ПРОДАВАЧЪТ. В случай на работа на необучен, респективно неоторизиран персонал, задълженията на ПРОДАВАЧА по гаранцията на оборудването отпадат.
В случай, че КУПУВАЧЪТ използува консумативни материали и/или резервни части, които не отговарят на изискванията на производителя на машините SAVEMA, задълженията на ПРОДАВАЧА по гаранцията на оборудването отпадат.

Сервизно следгаранционно поддържане
От сервизна база в град ВАРНА, СОФИЯ, ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА. Условията за след гаранционно сервизно обслужване са обект на допълнително договаряне.

За контакти:

052 64 38 28
magazin@etiket.bg